UWAGA !!! Sklep http://autoalarmy.tymex-alarmy.pl/? używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na to, aby pliki cookies były zapisywane na dysku Twojego urządzenia zmień właściwości przeglądarki internetowej.??? Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, w jaki sposób z nich korzystamy oraz jak je wyłączyć, kliknij [polityka cookies]. Aby ta informacja nie pojawiała się więcej kliknij krzyżyk.

close

Producenci

Ekspert Celny

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TYMEX 

(aktualny na dzień 25 grudnia 2014 r.)

 

 

§1 Słowniczek

 

Użyte wyrażenia w Regulaminie znaczą:

 

1.TYMEX (Sprzedawca) - TYMEX Andrzej Tymiński ul. Zwycięzców 22, 03-936 Warszawa, tel.: 22 616 26 94, faks: 22 616 26 94, kom.:505 175 491, e-mail: biuro@tymex-alarmy.pl, zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o numerze 45827 ,

2.Sklep - sklep internetowy prowadzony przez firmę TYMEX  za pośrednictwem strony internetowej (domeny): http://autoalarmy.tymex-alarmy.pl, należącej do Sprzedawcy, w którym Kupujący może dokonywać od Sprzedawcy zakupów towarów,

3.Kupujący (Klient) - osoba/podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu ,

4.Konto Kupującego - indywidualne konto w systemie elektronicznym, prowadzone
i zarządzane przez firmę TYMEX,

5.Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu towarów

6.Regulamin - regulamin Sklepu  .

 

§2 Zakres przedmiotowy

 

1.Regulamin określa warunki i zasady dokonywania sprzedaży - przez przedsiębiorcę działającego pod firmą TYMEX mieszczącą się przy ulicy Zwycięzców 22, 03-936 Warszawa, zwanego dalej TYMEX - towarów za pośrednictwem Internetu, poprzez witrynę znajdującą się pod adresem: http://autoalarmy.tymex-alarmy.pl/

2. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w tym także konsument. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę przez cały rok.

3.Kupujący przed dokonaniem zakupów w Sklepie  jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu (udostępnioną przez TYMEX nieodpłatnie za pomocą systemu teleinformatycznego pod adresem: http://autoalarmy.tymex-alarmy.pl/content/3-regulamin-sklepu?

Warunkiem zakupu towaru jest potwierdzenie przez Kupującego faktu zapoznania się z Regulaminem, jak również potwierdzenie akceptacji jego pełnej treści.

 

§3 Postanowienia ogólne

 

1.Regulamin poniżej określa zasady zawierania pomiędzy TYMEX a Kupującym umów sprzedaży, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Kupującego ze Sklepu.

2.W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną  Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1422 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Kupujących. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania całości postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia .

3.Kupujący zobowiązany jest w do korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także do niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu TYMEX.

4.Klienci mają możliwość zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu niezależnie od tego czy dokonali rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.

5.Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Kupującego, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e mail, pod którymi możliwy będzie kontakt ze strony TYMEX.

6.Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu cywilnego.

 

§4 Przetwarzanie danych osobowych

 

1.TYMEX zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupujących zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.).

2.Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe  wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez firmę TYMEX w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 32 -35 ustawy o ochronie danych osobowych.

3.Podanie prawidłowych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym/zamówienia jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Kupującego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających TYMEX kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. TYMEX nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania takich danych przez Kupującego.

4.TYMEX zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz realizacji zamówienia w wypadku, gdy dane podane przez Kupującego podczas rejestracji okażą się niezupełne, błędne lub nieprawdziwe. W takim wypadku TYMEX uprawniony jest do odstąpienia od zawartej umowy z Kupującym w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości, iż podane przez niego podczas rejestracji dane są niezupełne, błędne lub nieprawdziwe.

5.Kupujący może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

6.Podane w formularzu zamówienia dane osobowe będą przetwarzane oraz administrowane przez TYMEX.

7.Dane osobowe znajdujące się w bazie danych TYMEX nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji umowy sprzedaży, za pośrednictwem Sklepu.

 

§5 Zamówienia

 

1.Kupujący dokonuje zamówienia towaru poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

2.W przypadku dokonania przez Kupującego rejestracji w Sklepie, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie wybranego towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W razie braku dokonania przez Kupującego rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówienia wszystkich wymaganych danych adresowych koniecznych do wysyłki zamówionego towaru oraz podanie informacji o formie płatności, sposobie dostawy i rodzaju dokumentu sprzedaży (paragon/faktura), w zależności od wskazania w tym przedmiocie Kupującego. Zasadą jest wystawienie do każdego zamówienia paragonu VAT.

3.Wysłanie zamówienia przez Kupującego (zatwierdzonego łatwo czytelnym przyciskiem ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY) stanowi ofertę złożoną przez Kupującego firmie TYMEX co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.Po wysłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Kupującego towarów. W przypadku zamówienia towaru niedostępnego w magazynie, Kupujący jest niezwłocznie informowany o tym fakcie na wskazany adres poczty e-mail i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

5.Kupujący ma prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia (odstąpić od umowy) przed otrzymaniem od TYMEX potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia (odstąpieniu od umowy), powinno być wysłane do TYMEX drogą elektroniczną na adres: biuro@tymex-alarmy.pl. Złożenie takiego oświadczenia oznacza iż oferta Sprzedawcy przestaje wiązać.

6.Zamówienia są realizowane w terminach określonych w § 7 Regulaminu.

7.TYMEX nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Kupującego w wyniku niedochowania zasad ostrożności i bezpieczeństwa przez Kupującego przy posługiwaniu się loginem i hasłem ? bądź innymi elementami - do konta.

 

§6 Płatności, ceny, promocje

 

1.Płatność za zakupiony towar dokonywana jest przy jego osobistym odbiorze w siedzibie TYMEX, wcześniejszym przelewem na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy, bądź za pośrednictwem poczty (w przypadku wyboru opcji wysyłki za pobraniem).

2.Kupujący, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia przez TYMEX. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Sprzedawcy..

3.Wszelkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich. W opisie towaru wskazana jest cena brutto.

4.Ceny podane na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są określane każdorazowo w zależności od składanego zamówienia i przedstawiane Kupującemu przy zamówieniu. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

5.Jeżeli Kupujący zobowiązany będzie do realizacji płatności, wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 2 i 3 powyżej, Sklep poinformuje Kupującego o tym fakcie. Obciążenie Kupującego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu od niego wyraźnej zgody w tym zakresie..

6.TYMEX przewiduje możliwość organizowania promocji. Zasady i tryb przeprowadzania promocji będą określane każdorazowo określane w odrębnych regulaminach

 

§7 Wysyłka i dostawa

 

1.Wysyłka zakupionego przez Kupującego towaru następuje, z zastrzeżeniem ustępów 2 i 3 poniżej, w przypadku zamówienia złożonego do godziny 13.00 - tego samego dnia, w przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 - następnego dnia roboczego chyba, że przy danym towarze na stronie Sklepu został określony inny termin dostawy.

2.W szczególnych wypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czym Kupujący jest niezwłocznie informowany przez TYMEX.

3.Kupujący ma prawo wyboru sposobu dostarczenia zamówionego towaru. W zależności od wyboru dokonanego przez Kupującego przy składaniu zamówienia, towary są przez niego odbierane: a) osobiście w siedzibie TYMEX, b) dostarczane za pośrednictwem pocztowego operatora publicznego lub c) kuriera.

4.Wybrany przez Kupującego dokument sprzedaży (faktura/paragon) jest mu wręczany podczas osobistego odbioru zakupionego towaru w siedzibie TYMEX lub jest wysyłany wraz z zakupionym towarem za pomocą operatora pocztowego/firmy kurierskiej na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres.

5.Koszt wysyłki towaru ponosi Kupujący i jest on doliczany do ceny za zakupiony towar.

6.Towar jest dostarczany pod wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. TYMEX nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Kupujący podał niewłaściwy adres.

 

§8 Wymiana towaru, zwroty i reklamacje

 

1.Sprzedawca pozostaje zobowiązany do dostarczenia Kupującemu rzeczy (towaru) wolnej od wad.

2.Istnieje możliwość wymiany zakupionego towaru nie posiadającego wad na inny, pod warunkiem, że zwracany towar jest nieużywany, czysty i posiada niezniszczone opakowanie. O możliwości wymiany towaru każdorazowo decyduje TYMEX.

3.Po dostarczeniu towaru Kupujący powinien sprawdzić w obecności przedstawiciela operatora pocztowego/kuriera czy paczka nie została uszkodzona. W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Kupujący powinien sporządzić protokół szkody na formularzu przedstawiciela operatora pocztowego/kuriera, w którym wskaże powstałe uszkodzenia.

4.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku ? Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121)

5.Do postępowania reklamacyjnego w przypadku konsumentów stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), w pozostałych przypadkach znajdują zastosowanie przepisy dotyczące rękojmi.

6.W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub który przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży. W przypadku gdy dostarczony towar posiada wady fizyczne, można zgłosić do firmy TYMEX reklamację zawierającą opis wad i roszczenia Kupującego. Koszty zwrotu towaru, który posiada wady ponosi TYMEX.

7.Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

8.Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenia reklamacji przez Kupującego.

 

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

 

1.Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od daty otrzymania towaru (odbioru towaru przez Kupującego). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zwrot zapłaty dokonanej w formie przelewu bankowego TYMEX zwróci na rachunek z którego został wykonany. W przypadku przesyłek za pobraniem TYMEX zwróci zapłatę przekazem pocztowym na adres dostarczenia lub innymi środkami jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę.

3.W przypadku kiedy Sprzedawca poniósł uzasadnione koszty związane ze spełnieniem przez niego świadczenia, Kupujący pozostaje zobowiązany do ich zwrotu.

4.Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres sklepu TYMEX.

5.Koszt opakowania i odesłania zwracanego towaru ponosi Kupujący.

 

§10 Zmiana Regulaminu

 

1.TYMEX zastrzega sobie możliwość dokonania zmian obecnego Regulaminu.. O dokonanych zmianach Klienci zostaną poinformowani w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem ich wprowadzenia na stronie Sklepu pod adresem:  http://autoalarmy.tymex-alarmy.pl/

2.Zmiana Regulaminu po złożeniu zamówienia nie wpływa na sposób jego realizacji. Zamówienia złożone przez Kupującego przed wejściem w życie zmian są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§11 Postanowienia końcowe

 

1.Regulamin wchodzi w życie 25 grudnia 2014 r.

2.Regulamin dostępny jest pod adresem: http://autoalarmy.tymex-alarmy.pl/content/3-regulamin-sklepu, oraz w firmie TYMEX.

3.Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.

4.Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

5.W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie TYMEX nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

6.Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

a)Telefon - +48 22 616 26 94 (koszt połączenia według stawek operatora )

b)E-mail ? biuro@tymex-alarmy.pl

c)Fax - +48 22 616 26 94

d)Adres korespondencyjny - TYMEX Andrzej Tymiński ul. Zwycięzców 22, 03-936 Warszawa

 

7.Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Załącznik nr1


USTAWA z dnia 30 maja 2014

Regulamin obowiązujący do dnia 24-12-2014 roku

 

 

 


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

Ekspert Celny